چهارشنبه, 26 مرداد 1401
 
 

تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد 
شماره پست عنوان پست محل خدمت نام و نام خانوادگی متصدی پست پست بلاتصدی
(25)- اداره کل ورزش و جوانان استان یزد    
1-25 مدیر کل یزد مسعود شریعتی ـ
2-25 کارشناس پیگیری یزد ـ ـ
3-25 کارشناس امور ایثارگران یزد ـ  
4-25 کارشناس هماهنگی امور شهرستانها یزد   ـ
5-25 کارشناس مسئول روابط عمومی یزد محمود حا جی حسینی  
6-25 کارشناس روابط عمومی یزد -  
7-25 کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یزد   ـ
8-25 کارشناس  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یزد ـ ـ
9-25 کارشناس مسئول حراست یزد محمد علی شریفی اردانی  
10-25 کارشناس حراست یزد ـ  
11-25 کارشناس حراست یزد   ـ
1- (25)                        اداره امور حقوقی    
12-25 رئیس یزد ـ
13-25 کارشناس دعاوی و امور قضایی یزد ـ ـ
14-25 کارشناس امور تعهدات و قراردادها یزد ـ ـ
15-25 کارشناس مسئول املاک و امور ثبتی یزد - ـ
2- (25)         گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی    
16-25 رئیس یزد ـ ـ
17-25 کارشناس عمران یزد عباس رادپور  
18-25 کارشناس فنی یزد ـ  
19-25 کارشناس معماری یزد ـ ـ
3- (25)                  معاونت امور ورزش    
20-25 معاون یزد سید احمد هاشمی ـ
3-1-(25) گروه هماهنگی امور بانوان ـ ـ
21-25 رئیس یزد آزاده دهقان هراتی ـ
22-25 کارشناس ورزش بانوان یزد - ـ
23-25 کارشناس ورزش بانوان یزد  - ـ
24-25 کارشناس ورزش بانوان یزد صدیقه وکیلی زارچی  
3-2-(25) گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای    
25-25 رئیس  یزد عباس دشت آبادی ـ
26-25 کارشناس مسئول فرایندهای ورزش قهرمانی یزد ابوالقاسم کلانتری سرچشمه  
27-25 کارشناس امور پایگاههای ورزشی یزد ـ ـ
28-25 کارشناس امور باشگاه های ورزشی یزد - ـ
29-25 کارشناس استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه ای یزد - ـ
30-25 کارشناس ناظر بر فعالیت هییتهای ورزشی یزد علیرضا نعمت اللهی ـ
31-25 کارشناس بررسی عملکرد هییتها و مجامع انتخاباتی یزد ـ ـ
32-25 کارشناس نظارت بر آموزش هییتها یزد ـ ـ
33-25 کارشناس امور مسابقات و اردوها یزد - ـ
34-25 کارشناس جذب مشارکتهای مردمی یزد   ـ
3-3-(25) گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی    
35-25 رئیس یزد مجید یاری ـ
36-25 کارشناس مسول ورزش همگانی و روستایی یزد ایرج توتونچی  
37-25 کارشناس ورزش همگانی یزد حسن آتش افروز ـ
38-25 کاردان ورزش روستایی یزد منصور دیماسی  
39-25 کارشناس امور مسابقات ،همایشها و برنامه های عمومی یزد ـ ـ
40-25 کارشناس هماهنگی امور ورزش دستگاههای اجرایی یزد علی چراغی نیک ـ
41-25 کارشناس ورزشهای سنتی ، بومی و محلی یزد ـ ـ
4- (25) معاونت فرهنگی و امور جوانان ـ  
42-25 معاون یزد احمد طالبی ـ
4-1-(25)          گروه ساماندهی امور جوانان ـ ـ
43-25 رییس یزد شهین اسلامی ـ
44-25 کارشناس ستاد استانی ساماندهی امور جوانان یزد ـ ـ
45-25 کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان یزد ـ ـ
46-25 کارشناس هماهنگی دستگاههای دولتی استان در امو جوانان یزد ـ ـ
47-25 کارشناس سنجش و پایش شاخص های امور جوانان دستگاههای اجرایی یزد ـ ـ
4-2-(25)   گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان    
48-25 رییس یزد آزاده صحت بخش ـ
49-25 کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان یزد ـ ـ
50-25 کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان یزد ـ ـ
51-25 کارشناس فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد یزد ـ  
52-25 کارشناس توسعه طرح های ملی در استان یزد ـ ـ
4-3-(25)    گروه امور فرهنگی و تربیتی ـ ـ
53-25 رییس یزد احمد طالبی چاهوکی ـ
54-25 کارشناس امور فرهنگی ورزش یزد ـ ـ
55-25 کارشناس امور فرهنگی جوانان یزد ـ ـ
56-25 کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی یزد ـ ـ
57-25 کارشناس غنی سازی اوقات فراغت امور فوق برنامه و مسابقات یزد ـ  
58-25 کارشناس توسعه خدمات مشاوره و تعالی خانواده یزد ـ  
تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد (1391/5/26)
شماره پست عنوان پست محل خدمت نام و نام خانوادگی متصدی پست پست بلا تصدی
5- (25)      معاونت توسعه منابع و پشتیبانی    
59-25 معاون یزد علی محمد شیخی ـ
60-25 کارشناس مسول برنامه و بودجه یزد الهه گوهریان ـ
61-25 کارشناس برنامه و بودجه یزد ـ ـ
62-25 کارشناس ناظر بر امور اماکن ورزشی یزد ـ ـ
5-1-(25)     گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری    
63-25 رییس یزد اعظم السادات امامی میبدی ـ
64-25 کارشناس سخت افزار و شبکه یزد ـ ـ
65-25 کارشناس نرم افزار یزد ـ ـ
66-25 کارشناس امار و اطلاعات یزد - ـ
67-25 کارشناس  تشکیلات و تحول اداری یزد   ـ
5-2-(25)             اداره امور مالی    
68-25 رییس یزد عباس راجی ـ
69-25 کارشناس امور مالی یزد آمنه قربانی زاده ـ
70-25 حسابدار یزد _ ـ
71-25 حسابدار یزد ـ ـ
72-25 امین اموال یزد ـ ـ
5-3-(25) اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی    
73-25 رییس یزد علیرضا محمدی ـ
74-25 کارشناس مسول امور اداری یزد فاطمه ابویی مهریزی ـ
75-25 کارشناس امور اداری یزد ـ ـ
76-25 کارشناس رفاه ،بیمه و امور بازنشستگی یزد ـ ـ
77-25 کارشناس برنامه ریزی آموزش کارکنان یزد ـ ـ
78-25 کارشناس راهبری اسناد و مدارک یزد ـ ـ
79-25 کارپرداز یزد -  
80-25 انباردار یزد -  
6-(25)- واحدهای شهرستانی ورزش و جوانان    
6-1-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد    
81-25 رییس شهرستان یزد رضا نارگانی ـ
82-25 معاون شهرستان یزد محمدرضا خوانین زاده ـ
83-25 کارشناس امور ورزش شهرستان یزد - ـ
84-25 کارشناس امور باشگاه ها شهرستان یزد ـ ـ
85-25 کارشناس ورزش بانوان شهرستان یزد ـ ـ
86-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان شهرستان یزد ـ ـ
87-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی شهرستان یزد ـ ـ
88-25 کارشناس امور مالی شهرستان یزد ـ ـ
مجموعه ورزشی شهید دکتر پاکنژاد    
89-25 مسول (کارشناس) شهرستان یزد ـ ـ
90-25 کارشناس امور ورزش شهرستان یزد ـ ـ
91-25 کارشناس امور ورزش شهرستان یزد ـ ـ
6-1/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش زارچ ـ ـ
92-25 مسول شهرستان یزد ـ ـ
6-2-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان صدوق    
93-25 رییس صدوق علی اصغر حسینی ـ
94-25 معاون صدوق   ـ
95-25 کاردان امور ورزش صدوق جمال الدینی محمدی ـ
96-25 کارشناس ورزش بانوان  صدوق ـ ـ
97-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان صدوق ـ ـ
98-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی صدوق مجید اسماعیلی ـ
6-2/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش خضرآباد - ـ
99-25 مسول صدوق محمد حسن کردی اشکذری ـ
6-3-(25)اداره ورزش و جوانان شهرستان اردکان ـ  
100-25 رییس اردکان احمد شکراللهی ـ
101-25 معاون اردکان اکبر فروزانفر ـ
102-25 کارشناس امور ورزش اردکان عباس شرکائی ـ
103-25 کارشناس امور باشگاه ها اردکان ـ ـ
104-25 کارشناس ورزش بانوان اردکان راضیه افخمی اردکانی ـ
105-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان اردکان فاطمه محمدی احمد آباد ـ
106-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی اردکان ـ ـ
107-25 کارشناس امور مالی اردکان علیرضا برزگری خانقاه ـ
6-3/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش عقدا ـ  
108-25 مسول اردکان -عقدا علیرضا پور غلامی  
6-3/2-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش خرانق ـ ـ
109-25 مسئول  اردکان- خرانق ـ ـ
6-4-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق ـ ـ
110-25 رییس  بافق سمیه ایزدیان ـ
111-25 معاون بافق ـ ـ
112-25 کارشناس امور ورزش بافق ـ ـ
113-25 کارشناس امور باشگاه ها بافق ـ ـ
114-25 کارشناس ورزش بانوان بافق رقیه قاسم زاده بافقی  
115-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان بافق    
116-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی بافق ـ ـ
6-5-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت ـ ـ
117-25 رییس تفت فرهاد فرزان مقدم ـ
118-25 معاون تفت - ـ
119-25 کاردان امور ورزش تفت - ـ
120-25 کارشناس ورزش بانوان تفت فاطمه میرتقی ـ
121-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان تفت ـ ـ
122-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی تفت ـ ـ
6-5/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش نیر ـ ـ
123-25 مسول تفت- نیر علی مقنیان ـ
6-7-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان ابرکوه ـ ـ
124-25 رییس ابرکوه محمد مهدی متوسل ـ
125-25 معاون ابرکوه محمد جعفر حسن پور ـ
126-25 کارشناس امور ورزش ابرکوه ـ  
127-25 کارشناس امور باشگاه ها ابرکوه ـ  
128-25 کارشناس ورزش بانوان ابرکوه ـ ـ
129-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان ابرکوه ـ ـ
130-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی ابرکوه ـ ـ
6-7/1-(25)نمایندگی ورزش و جوانان بخش بهمن    
131-25 مسول ابرکوه-بهمن -  
6-8-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز    
132-25 رییس مهریز علیرضا محمدی خرم دشتی ـ
133-25 معاون مهریز عباس الوانساز ـ
134-25 کارشناس امور ورزشی مهریز ـ ـ
135-25 کارشناس ورزش بانوان مهریز سعیده السادات حسینی مهریزی  
136-25 کارشناس امور باشگاه ها مهریز ـ ـ
137-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان مهریز ـ ـ
138-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی مهریز ـ ـ
6-9-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم    
139-25 رییس خاتم محبوبه فتحی ـ
140-25 معاون خاتم - ـ
141-25 کارشناس امور ورزشی خاتم ـ ـ
142-25 کارشناس ورزش بانوان خاتم ـ ـ
143-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان خاتم ـ ـ
144-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی خاتم علی اصغر زارع زاده مهریزی ـ
6-9/1-(25)نمایندگی ورزش و جوانان بخش مروست ـ ـ
145-25 مسئول  خاتم- مروست -  
6-10-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد ـ ـ
146-25 رییس میبد محمدرضا زارع بیدکی ـ
147-25 معاون میبد علی ابراهیمی ـ
148-25 کارشناس امور ورزش میبد _ ـ
149-25 کارشناس ورزش بانوان میبد نرگس بیغرض ـ
150-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان میبد ـ ـ
151-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی میبد محمد علی رجبی ـ
6-12-(25)نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان بهاباد ـ ـ
162-25 مسول (کارشناس) بهاباد حمید فاضلی پور ـ
163-25 کارشناس امور ورزش بهاباد ـ ـ
164-25 کارشناس امور جوانان بهاباد ـ ـ
6-12/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش اسفیج(بهاباد) ـ  
165-25 مسول بهاباد-اسفیج جواد قاسمی ـ
پستهای حالت اشتغال : ـ ـ
مسول امور مالی شهرستان صدوق (سید محمود موسوی)- جانباز حالت اشتغال
پستهای با نام (حذف پس از خروج از خدمت شاغلین): ـ ـ
حسابدار مهریز لیال حزبئی ـ
کارشناس امور مالی تفت حمیده خاوریان ـ
کارشناس امور مالی ابرکوه علیرضا کشفی  
کارشناس امور مالی خاتم سجاد بذرافشان ـ
کارشناس امور مالی میبد احمد بخشی ـ
سرایدار و نگهبان یزد محمد یوسفی ـ
متصدی امور دفتری شهرستان یزد شهره حاجی زاده ـ
سرایدار و نگهبان یزد - ـ
مربی ورزش زارچ محسن میر حسینی ـ
سرایدار و نگهبان صدوق - ـ
متصدی و مربی ورزش تفت - ـ
حسابدار بافق احمد شرف الدینی  
سرایدار و نگهبان تفت غلامرضا محبوبی نیا  
سرایدار و نگهبان مهریز -  
سرایدار و نگهبان میبد -  
حسابدار صدوق عصمت آواره مهدی آباد  
متصدی امور دفتری یزد محمدرضا شکاری  
متصدی امور دفتری یزد جواد عاشق ابوالفضل  
متصدی امور دفتری یزد محمد توانگر  


بازدید:13875

تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group